Osuđivan sam pre 5 godina na zatvorsku kaznu od godinu dana za krivično delo razbojnička krađa. Da li mogu dobiti rehabilitaciju?

Poštovani, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim.

Vaše pitanje regulisano je Krivičnim Zakonikom ( “Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr.,107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009,121/2012 i 104/2013) u delu koji se odnosi na zakonsku rehabilitaciju. Ta zakonska rehabilitacija može nastati na osnovu samog zakona, u smilsu da rehabilitacija nastaje “automatski” ukoliko su ispunjeni potrebni uslovi koje Zakon predviđa da bi rehabilitacija nastala, odnosno bez podnošenja molbe za rehabilitaciju.

Pritom, rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

Da biste dobili zakonsku rehabilitaciju, neophodno je da su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1. Da pre osude koju ste naveli u pitanju, niste bili osuđivani,

2. Da niste učinili novo krivično delo u roku od 5 godina od dana kada je ta kazna od godinu dana na koju ste osuđeni izvršena, zastarela ili oproštena.

Napominjemo, da se vreme provedeno na izdržavanju kazne ne uračunava u vreme trajanja pravne posledice osude, tj. iznad pomenuti rok od 5 godina počinje da teče od trenutka kada je izdržana kazna, (grubo rečeno, danom izlaska iz zatvora) a ne od trenutka kada ste osuđeni na tu kaznu.

Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

 Iz Vašeg pitanja, možemo zaključiti da je prošlo 5 godina otkada ste osuđeni, a ne otkada ste kaznu izdržali, a kao što smo Vam već napomenuli, jedan od uslova, za dobijanje zakonske rehabilitacije, pored ranije neosuđivanosti, jeste da je protekao pomenuti rok u kom niste izvršili novo krivično delo i to od trenutka kada ste kaznu izdržali, tj. da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u taj period.

Ako smo pravilno zaključili, morali biste sačekati da protekne tačno 5 godina od izdržane kazne i naravno, da u tom periodu koji je preostao, ne učinite novo krivično delo. Onog trenutka kada taj rok istekne uz pomenute uslove, osuda se briše, smatraćete se neosuđivanim i prestaće sve pravne posledice osude.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)