Poštovani, osuđen sam na x meseci bezuslovne kazne zatvora, uslovno na x godine zbog krivičnog dela falsifikovanja. Na poslu u državnoj upravi mi je zaprećeno da ću dobiti otkaz jer navodno postoji propis koji nalaže da je to u suprotnosti sa obavljanjem daljeg posla u državnoj upravi. Da li je to tačno i koji propis to nalaže?

Poštovani,

Zakon o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS, br. 79/2005, 81/2005 – ispr.,  83/2005 – ispr.,  64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008 i 104/2009) u članu 131. navodi koji su razlozi za prestanak radnog odnosa državnom službeniku,  po sili zakona, između ostalih tačkom 2 predviđa se i ako državni službenik bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci  – danom pravnosnažnosti presude.

Iz toga sledi da Vama ne prestaje radni odnos, ali da bi trebalo da znate da je državni službenik disciplinski odgovoran za povrede dužnosti iz radnog odnosa i da odgovornost za krivično delo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost iz člana 107. Zakona o državnim službenicima.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)