Postovani, od 27.novembra tekuće godine živim u vanbračnoj zajednici sa devojkom.Prijavljeni smo na istoj adresi (na kojoj i živimo) te Vas molim da mi odgonetnete,da li postoji moogućnost da devojka bude prijavljena na zdravstveno osiguranje preko Vojske Srbije s obzirom da sam ja vojno lice, a ne posedujemo venčani list i da li postoji neka potvrda koja bi mogla da se izvadi u opštini ili sudu koja bi potvrdila našu vanbracnu zajednicu?

Poštovani,

Na osnovu čl. 24 Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispr, 57/2011, 110/2012 – odluka US i 119/2012), a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009; u odnosu na ovu oblast upućuje na Zakon o Vojsci Jugoslavije – čl. 211-239) i vanbračni partneri osiguranika imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, međutim, kako navodi st. 5 tog člana vanbračni partner smatra se članom uže porodice, u smislu ovog zakona, ako sa osiguranikom živi u vanbračnoj zajednici najmanje dve godine pre dana podnošenja prijave na osiguranje.  Za osiguranje vanbračnog partnera neophodna je izjava vanbračnih partnera da između njih postoji trajnija zajednica života (dve i više godina), da ne postoje bračne smetnje (nisu u braku s nekim drugim, nisu maloletni, nisu u krvnom srodstvu, niti u srodstvu zasnovanom usvojenjem ili tazbinskom srodstvu, nisu u odnosu starateljstva, sposobni su za rasuđivanje, a pri ulasku u zajednicu postojala je slobodna volja) i izjave dva svedoka da vanbračna zajednica traje duže od dve godine (sve ove izjave moraju biti overene u sudu), kao i overena fotokopija lične karte iz koje se može videti da je prijava prebivališta za oba vanbračna partnera na istoj adresi.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)