Poštovani, nasledila sam kuću od roditelja, ali na listu nepokretnosti piše da je opterećena hipotekom koja je upisana 1980.god. Moji roditelji su tada uzimali kredit za izgradnju kuće i kredit vratili, ali hipoteka nije obrisana. Banka u kojoj su uzeli kredit više ne postoji. Kako da izbrišem tu hipoteku?

Poštovana,

Po Članu 43. Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS” broj 115/2005) hipoteka prestaje ispisom iz registra nepokretnosti u koji je bila upisana, u skladu sa zakonom. Ispis hipoteke vrši se, na zahtev dužnika, vlasnika ili poverioca, ako obezbeđeno potraživanje prestane na način dozvoljen zakonom.

Ispis na zahtev vlasnika, koji je Vama potreban, je regulisan Članom 44. Zakona o hipoteci po kome je ispis moguć samo ako je dug isplaćen u potpunosti. Zakon u tom članu propisuje i to da taj zahtev mora sadržati ili pismenu izjavu hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili pravnosnažnu sudsku odluku kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Takođe, poverilac je dužan da, nakon izmirenja duga, izda dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti potvrdu o izmirenom dugu, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke. S obzirom da banka koja je u Vašem slučaju poverilac, više ne postoji, Vi treba da sa dokazom da je dug isplaćen u potpusnosti trazite sudsku odluku kojom bi se utvrdilo da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Tada možete tražiti ispis hipoteke iz evidencije.

Potrebna dokumentacija da biste izbrisali hipoteku iz evidencije se moze naći na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda (www.rgz.gov.rs). Tu se navodi da treba priložiti:

  1. Zahtev za brisanje upisa hipoteke sa propisanim sadržajem.
  2. Isprava za brisanje hipoteke potpisana od ovlašćenog lica ili overena od nadležnog organa, odnosno pravosnažna sudska odluka u originalu ili overenoj fotokopiji, kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo.
  3. Administrativna taksa i naknada za uslugu RGZ-a 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu