Poštovani, Interesuje me koliko je potrebno vremena da zastari tužba? U pitanju je saobraćajni prekršaj. Da li se vreme počinje računati od trenutka pravljenja prekršaja, ili od trenutka prijema poziva i slično? Unapred hvala.

Poštovani,

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka regulisana je članom 76. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, 101/2005, 116/2008 i 111/2009). U pomenutom članu, u stavu jedan navedeno je sledeće: ”Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen.“ Nadalje, trebalo bi da znate da se zastarevanje prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koje se preduzima radi gonjenja izvršioca prekršaja, kao i da posle svakog prekida, zastarevanje počinje ponovo da teče (član 76. stavovi 2. i 3. istog zakona). I, konačno, da Vam napomenemo da prekršajno gonjenje zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja – dakle protekom dve godine od dana kada je prekršaj učinjen (član 76. stav 7).

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)