Postovani, Interesuje me da li osoba koja je prvi put osuđivana za delo iz člana 206. stava 1. Krivičnog zakonika, a počinila je bekstvo iz zavoda poluotvorenog tipa, ima pravo na uslovni otpust? Nije smela da se izjasni za razlog bekstva zbog sopstvene bezbednosti, osoba je bila 15 dana u samici. Inace, odmah nakon dva dana se javio u KPZ bez privođenja.

Poštovani,

Krivični zakonik (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) u članu 46. stavu 1. navodi kada je moguće dobiti uslovni otpust i šta pri odlučivanju sud uzima u obzir: “Osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo. Pri oceni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, s obzirom na njegovu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je u odnosu na njega postignuta svrha kažnjavanja. Ne može se uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan i kome su oduzete dodeljene pogodnosti.”

Kao što vidite osobu koja je počinila bekstvo iz kazneno popravnog zavoda nije moguće uslovno otpustiti jer time ne može ispuniti ni jedan od gore navedenih kriterijuma. Šta više, bekstvo iz zatvora spada u teži disciplinski prestup (član 145. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, “Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 72/2009 i 31/2011) za može biti izrečena neka od disciplinskih mera navedenih u zakonu.

Disciplinske mere koje u članu 146. navodi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija su:

1) ukor;

2) ograničenje ili zabrana primanja paketa do tri meseca;

3) oduzimanje dodeljenih posebnih prava iz člana 115. stav 1. ovog zakona;

4) ograničenje ili zabrana raspolaganja novcem u zavodu do tri meseca;

5) upućivanje u samicu u slobodno vreme ili tokom celog dana i noći.

Ukoliko se osuđenik sa razlogom brine za svoju bezbednost u kazneno-popravnom zavodu, savetujemo Vam da podnese zahtrev za premeštaj o kome će odlučivati direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)