Poštovani, Dobio sam prijavu zbog učinjenog prekršaja iz člana 332. stava 1. tačke 6. ZOBS-a, pa me zanima da li za isto postoje olakšavajuce okolnosti da kazna bude minimalna ili da bude uslovna opomena? Hvala.

Poštovani,

Kao što verovatno znate Vi ste izvršili prekršaj voženja u suprotnom smeru u jednosmernoj ulici za koji je zaprećena kazna između 6.000 i 20.000 dinara.

Odmeravanje kazne je propisano članom 39. Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009), u kome stoji da se kazna za prekršaje odmerava u granicama koje su za taj prekršaj propisane, a pri tome se uzimaju u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja, a naročito: težina i posledice prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen krivice učinioca, lične prilike učinioca i držanje učinioca posle učinjenog prekršaja. Ne može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost ranije izrečena kazna ili zaštitna mera, ako je od dana pravosnažnosti presude do dana donošenja nove presude proteklo više od dve godine. Pri odmeravanju visine novčane kazne uzeće se u obzir i imovno stanje učinioca. Na onovu člana 40. istog zakona, ako se prilikom odmeravanja kazne utvrdi da prekršajem nisu prouzrokovane teže posledice, a postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, propisana kazna se izuzetno može ublažiti tako što se može izreći kazna ispod najmanje mere kazne koja je propisana za taj prekršaj, ali ne ispod najmanje zakonske mere te vrste kazne.

Na osnovu člana 44. Zakona o prekršajima postoji mogućnost za izricanje opomene. U njemu izričito stoji da se umesto novčane kazne za prekršaj može izreći opomena ako postoje okolnosti koje u znatnoj meri umanjuju odgovornost učinioca, tako da se može očekivati da će se ubuduće kloniti vršenja prekršaja i bez izricanja kazne.

 

“E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)