Poštovani, da li može da se odgovara za razbijanje staklene flaše na putu? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani, “ razbijanje staklene flaše na putu“ , može se prema Zakonu o javnim putevima ( “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013) podvesti kao prekšaj, pod odredbi Zakona,  koja naročito zabranjuje: prosipanje, ostavljanje ili bacanje materijala, predmeta i smeća na put (što se itekako odnosi na razbijenu staklenu flašu, koja predstavlja predmet koji u velikoj meri može ugroziti bezbednost saobraćaja).

U skladu sa ovom odredbom je i kaznena odredba koja predviđa da će se kazniti ono fizičko lice koje prosipa, ostavlja, ili baca materijale, predmete i smeće na javni put i to novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Takođe, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ( “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013- odluka US), razbijanje flaše na putu može predstavljati prekršaj ukoliko se postupi suprotno sledećim odredbama ovog Zakona:

Predmet, odnosno materija koja može da ugrozi, odnosno ometa bezbednost saobraćaja, ne sme se nalaziti na putu.

Učesnik u saobraćaju je dužan da, bez odlaganja, sa puta ukloni predmet, odnosno materiju koja se na kolovozu našla njegovim činjenjem, kao i predmet, odnosno materiju koja potiče sa vozila kojim upravlja.

Ukoliko je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbednost saobraćaja, učesnik u saobraćaju je dužan, u cilju bezbednosti saobraćaja, da ukloni predmete i prepreke koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja sa kolovoza, a ako nije u mogućnosti, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavesti policiju ili preduzeće koje se stara o održavanju puta.

Učesnik u saobraćaju je dužan da, bez odlaganja, obavesti policiju o svakom događaju, odnosno pojavi, koja može ugroziti ili ugrožava bezbednost saobraćaja.

A kazna za suprotno postupanje iznad navedenim odredbama Zakona, odnosno za ovaj prekršaj, je novčana kazna u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara.

Da napomenemo da se učesnikom u saobraćaju smatra lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju, a samim tim i pešak.

Dalje, Zakon o javnom redu i miru (“Sl. glasnik RS”, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005- dr. zakon i 85/2005- dr. zakon) predviđa da će se novčanom kaznom do 5.000 dinara kazniti onaj ko izbaci na ulicu predmete koji mogu ugroziti prolaznika ili mu naneti štetu.

Dakle, za izbacivanje, odnosno bacanje, ostavljanje takvih predmeta na put, koji mogu ugroziti bezbednost saobraćaja ili ugroziti prolaznika ili kako ste Vi to u pitanju nazvali -“razbijanje flaše na putu”, može se odgovarati u zavisnosti od konkretnih okolnosti, u smislu kako to predviđaju pomenuti zakoni.