Posle mamine smrti prijavljena je ostavinska rasprava, našla sam ugovor o korišćenju stana, u pitanju je opštinski stan, da li postoji mogućnost da neko od njene dece ostane u tom stanu? Svi smo punoletni. Šta nas čeka na ostavinskoj raspravi? Hvala unapred!

Poštovana,

Prema članu 33. Zakona o stanovanju („Sl. Glasnik RS“, br.50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2001), ugovor o zakupu društvenog stana prestaje:

  1. Smrću zakupca;
  2. Danom pravosnažnosti rešenja nadležnog organa o rušenju zgrade, odnosno dela zgrade;
  3. Iseljavanje zakupca iz stana;
  4. Propašću stana;
  5. Zakupom drugog društvenog stana dobijenog za sve članove porodičnog domaćinstva;
  6. Ukoliko zakupac sa članovima porodičnog domaćinstva ne koristi stan duže od četiri godine.

Prema članu 34. Zakona o stanovanju, u slučaju smrti zakupca ili njegovog iseljenja iz stana,zakupac na tom stanu postaje član porodičnog domaćinstva koji je nastavio da koristi taj stan, po sledećem redosledu: bračni drug, dete rodjeno u braku, van braka, usvojeno i pastorče. Ako u stanu nije ostao niko od ovih članova porodičnog domaćinstva, zakupac postaje roditelj zakupca, roditelj njegovog bračnog druga ili lice koje je zakupac po zakonu dužan da izdržava, ako je stanovao u tom stanu i nema rešeno stambeno pitanje. Ukoliko posle smrti zakupca ili njegovog iseljenja iz stana nije ostalo nijedno od gore pomenutih lica, u tom slučaju zakupac postaje lice koje je prestalo da bude član tog porodičnog domaćinstva ili lice koje je bilo član porodičnog domaćinstva ranijeg zakupca stana, ako je nastavilo da koristi stan i ukoliko nema na drugi način rešenu stanbenu potrebu.

Ukoliko je u stanu ostalo dva ili više lica istog stepena srodstva, zakupac postaje lice koji oni sporazumno odrede, a ukoliko ne uspeju da se dogovore, zakupac postaje lice koje vlasnik stana odredi.

Lica koja su ostala u stanu nakon smrti zakupca, dužna su da obaveste zakupodavca o smrti zakupca najkasnije u roku od 60 dana.

Zakupodavac je dužan da u roku od 30 dana od isteka gore navedenog roka, zaključi ugovor o zakupu stana, odnosno odredi lice koje će biti zakupac stana. Ako to ne učini, zainteresovano lice može podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Savet: Ako želite da zadržite stan mora neko da ostane u stanu. Bitno je da taj neko ima prijavljeno prebivalište sve vreme u tom stanu, tj. da je imao prebivalište kada i nosilac prava korišćenja (traži se uverenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Ljermontovljevoj ulici) i da nikad nije sticao neki drugi stan u svojinu niti da je to lice u drugom porodičnom domaćinstvu ima prebivalište (npr. taj neko se oženi a supruga je vlasnica nekog stana).

Takođe, prijavite taj ugovor na ostavinskoj raspravi obavezno. I u međuvremenu se dogovorite ko će da koristi stan (ali mora da ispunjava sve gore navedene uslove).

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja, odnosno nedoumica slobodno nas kontaktirajte.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu