Imam dug za struju koji je stariji od dve godine, zbog kojeg mi je elektrodistribucija isključila struju na strujomeru. Postoji li pravni način da ih nateram da me ponovo priključe na mrežu i ponište dug zbog zastarelosti?

Poštovana/i,

Zastarelost potraživanja uređena je Zakonom o obligacionim odnosima (“Sl.list SFRJ“, br.29/78, 39/85, 45/89, odluke USJ i 57/89, “Sl.list SRJ“, br. 31/93 i “Sl.list  SCG “, br.1/2003 – Ustavna povelja). U  članu 378 Zakona o obligacionim odnosima predviđa se da potraživanje naknade za isporučenu  električnu energiju, kada je isporuka odn. usluga izvršena za potrebe domaćinstva zastareva za jednu  godinu.

Ukoliko je došlo do podizanja tužbe ili preduzimanja bilo koje radnje poverioca protiv dužnika pred  sudom ili drugim nadležnim organom u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja došlo je  do prekida zastarelosti.

Međutim, ukoliko nije došlo do prekida zastarelosti ili je došlo, ali je od tada navršeno godinu dana, Vi se  možete pozvati na zastarelost.

Ono što je bitno jeste da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti već se sami morate pozvati na  zastarelost.

Takođe, na zastarelost se možete pozivati kada elektrodistribucija pokuša da naplati potraživanje od Vas bilo putem parničnog bilo putem izvršnog postupka putem prigovora.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)