Bila sam žirant 2009.godine drugarici za kredit na dve godine, juče sam dobila od banke poziv da u roku od 2 dana uplatim XXXX evra na ime kredita, jer je ona otplaćivala godinu dana i onda prestala, pa su sad stigle kamate na preostali deo kredita za sve ove godine, do sad mi niko nije ništa slao. Šta da radim?

Poštovana,

Time što ste bili žirant drugarici za pomenuti kredit, Vi ste prema Zakonu o obligacionom odnosima („Sl.list SFRJ“, br.29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl.list SRJ“, br. 31/93 i „Sl.list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja) jemac. Prema članu 997. Zakona o obligacinim odnosima, ugovorom o jemstvu,  jemac se obavezuje prema poveriocu (u Vašem slučaju prema banci) da će ispuniti  punovažnu i dospelu obavezu dužnika, ako to ovaj ne ispuni. Prema članu 1002. stav 3, 4. i 5, Vi ste kao jemac dužni da naknadite potrebne troškove koje je poverilac učinio u cilju naplate duga od glavnog dužnika, odgovarate i za svako povećanje obaveze koje bi nastalo dužnikovom docnjom ili dužnikovom krivicom, ukoliko nije drugačije ugovoreno, i odgovarate samo za onu ugovorenu kamatu koja je dospela posle zaključenja ugovora o jemstvu.

Što se tiče Vašeg odnosa prema dužniku (drugarici) za Vas je relevantan član 1013. ZOO, koji glasi da, jemac koji je ispatio poveriocu njegovo potraživanje može zahtevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, kao i kamatu od dana isplate, kao i pravo jemca na naknadu troškova nastalih u sporu sa poveriocem od časa kada je obavestio dužnika o tom sporu, kao i naknada štete ako bi je bilo. To svoje pravo možete da ostvarite u sudskom postupku, tako što ćete da tužite glavnog dužnika (drugaricu). Prema članu 38. i 39. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US), tužba se podnosi mesno nadležnom sudu na čijem području tuženi ima prebivalište.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)