Živim sa ženom u vanbračnoj zajednici sa kojom imam dvoje dece. Kako nije bilo uslova, iz određenih razloga, da odmah po njihvom rođenju priznam decu, moja supruga i ja želimo da to sada učinim. Moja supruga, sa kojom ću se uskoro venčati, je strani državljanin, a takođe i deca (nisu rođena u Srbiji). Molim Vas da me uputite kako da ostvarim priznanje očinstva s obzirom da svi živimo u Srbiji, gde starije dete i pohađa školu. Supruga ima privremenu radnu vizu. S poštovanjem. Pozdrav

Poštovani, kako Porodični zakon (“Službeni Glasnik RS”,br. 18/2005 I 72/2011) navodi, očinstvo se priznaje tako što se daje izjava o priznanju očinstva, na zapisnik, pred matičarem ili sudom ili organom starateljstva, sa tim što je procedura najjednostavnija pred matičarem. Izjava o priznanju očinstva može se dati i u testamentu.

Izjava o priznanju očinstva mora biti data lično, a ne preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Izjava se ne može opozvati.

Sa priznanjem očinstva mora se saglasiti  majka deteta, ako je navršila 16. godinu života i ako je sposobna za rasuđivanje. Takođe, sa priznanjem se mora saglasiti i dete ako je navršilo 16. godinu života  i ako je sposobno za rasuđivanje.

Naime, kako u Vašem slučaju postoji element inostranosti, a kako ste nam pružili nedovoljno podataka koji su sama suština za pružanje odgovora na Vaše pitanje, kao što je, pre svega, naznačenje države u kojoj su Vaša deca rođena, mi Vam ne možemo najpotpunije i najpreciznije odgovoriti.

U vezi sa tim, ne možemo Vam dati odgovor da li će izjava koju date pred nadležnim matičarem u Srbiji proizvoditi pravno dejstvo u državi u kojoj su Vaša deca rođena, zbog postojanja niza faktora koji se razlikuju od države do države.

U ovakvim situacijama, sa inostranim elementom, mnogo toga zavisi da li država Srbija ima potrebne međunarodne ugovore sa državom u kojoj su Vaša deca rođena.

Ako pretpostavimo da je država u kojoj su Vaša deca rođena potpisnica Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine, onda se izvod iz matičnih knjiga na višejezičnim obrascima mogu upotrebiti u državama ugovornicama Bečke konvencije.

Poštovani, kako bismo Vam pružili najpotpuniji odgovor i pomogli u ostvarenju najboljeg interesa deteta, obavestite nas o kojoj državi je reč, a svakako prvi i najsigurniji korak u ostvarenju Vašeg prava je odlazak kod matičara u opštini u kojoj imate prebivalište.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)