Sin mi je napadnut od strane dva mladica i zadobio je lakše telesne povrede. Nije bilo svedoka, ali su se napadači hvalili, tako da smo saznali imena. Slučaj je prijavljen policiji. Šta možemo sledeće da uradimo? Došla sam do saznanja da se napadači bave borilačkim sportovima.

 

Poštovana,

 Jedino što za sada možete da učinite je da delo prijavite policiji i dostavite sve informacije i dokaze koje imate (lekarsko uverenje, imena lica koja su napala Vašeg sina itd.). Policija će dalje prikupljati informacije i upoznati vas sa ishodom. Smatramo da se napad mladića na Vašeg sina može kvalifikovati na jedan od tri načina:

a)    kao krivično delo lake telesne povrede iz člana 122. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 i 121/2012). Budući da se ovo krivično delo goni po privatnoj tužbi, radi pokretanja postupka moraćete da podnesete privatnu tužbu, jer u tim slučajevima policija ne podnosi krivičnu prijavu tužiocu niti tužilac podnosi optužni akt dalje sudu. Dakle, u tom slučaju, oštećeno lice (Vaš sin) ima ulogu ovlašćenog tužioca;  

b) kao prekršaj iz člana 6. stava 3. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 85/2005). U tom slučaju policija će po službenoj dužnosti podneti prekršajnu prijavu i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, a Vaš sin će u postupku imati ulogu oštećenog;

c) kao krivično delo nasilničkog ponašanja iz člana 344. stava 2. Krivičnog zakonika. Ovo krivično delo se goni po službenoj dužnosti, a Vaš sin bi u krivičnom postupku imao ulogu oštećenog lica.

Praktično, od kvalifikacije dela od strane tužioca će mnogo toga zavisiti. Ponavljamo, ukoliko delo bude kvalifikovano kao delo za koje se goni po privatnoj tužbi – o tome ćete, shodno članu 67. stavu 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 101/2005, 63/2009 i 92/2011) biti obavešteni i poučeni da možete podneti privatnu tužbu sudu.

Najzad, imaćete i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete, shodno članu 200. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Službeni list SRJ“, broj 31/93 i „Službeni list SCG“, broj 1/2003).

 Nadamo se da smo Vam pomogli.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono