Poštovani,pre nedelju dana mi je preminuo otac. Radim u državnom preduzecu. Interesuje me da li je preduzeće dužno da snosi troškove sahrane i jednokratnu novčanu pomoc u iznosu 100% jedne mesečne plate? Zakon o radu član 119 govori o tome. U kolektivnom ugovoru koji potpisuju svi zaposleni u ХХХ o toj nadoknadi govori član 51. Kada sam se obratio preduzeću i sindikatu(koji je ogranak sindikata EPS-a),rekli su mi da roditelji ne spadaju u “užu porodicu“ i da mogu samo preko suda da pokušam da dobijem zakonom zagarantovana prava,bez obzira što i ja i brat živimo sa roditeljima u istom domaćinstvu i nismo oženjeni. Moje konkretno pitanje pitanje glasi : Da li mogu da ostvarim prava zagarantovana zakonom i na koji način a da se ne ide na sud?

Poštovani,

Članom 119. st 1 tačka 3 i st 4, propisano je pravo zaposlenog na naknadu troškova sahrana člana uže porodice i propisano je da se članom uže porodice, u ovom slučaju, smatraju se samo bračni drug i deca zaposlenog. Nažalost, i granskim kolektivnim ugovorom Metalaca Srbije je za ovaj slučaj, uža porodica istovetno definisana tj. za potrebe naknade troškova sahrane u člana uže porodice ne spadaju roditelji, bez obzira na činjenicu da zaposleni sa njima živi u istom porodičnom domaćinstvu. Postoji mogućnost da je Kolektivnim ugovorom kod Vašeg poslodavca, ovo pravo definisano nešto šire pa Vam preporučujemo da se o tome obavestite sami, budući da nama taj konkretan pravni akt nije dostupan.  Ukoliko je i taj ugovor ovo pravo radnika propisuje uz jednaka ograničenja kao i Zakon i Posebni kolektivni ugovor, uspeh u sporu koji biste poveli protiv poslodavca i/ili sindikalne organizacije ne bi pružio željene rezultate.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono