Poštovani, Oktobra 2011. godine suprug i ja smo se razveli posle 23 godine braka. U presudi stoji da on ima pravo svojine na stanu i putničkom vozilu. Mi i dalje živimo u istom stanu, podelili smo obaveze i do nedavno nekako smo funkcionisali zajedno. Početkom ove godine obolela sam od karcinoma i nedavno sam penzionisana. On radi ali ga poslodavac nije prijavio. Sada život u ovakvoj vrsti zajednice postaje nepodnošljiv zbog moje bolesti. Zanima me da li imam pravo na polovinu stana i auta i kako da to pravo ostvarim? Koliko dugo traje podela imovine? Da li on ima pravo da traži izdržavanje, pošto je nezaposlen a ja primam invalidsku penziju od XXX dinara? Napominjem da je stan kupljen u prvoj ili drugoj godini braka,mozda 1989. god, a zatim je 1995. izvršio sa ocem zamenu stana.

Poštovana,

Na osnovu člana 171. stava 1.  Porodičnog zakona Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011), zajedničkom imovinom supružnika se smatra ona imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života. U stavu 2. ovog člana stoji da supružnici mogu drugačije urediti svoje imovinske odnose. S obzirom da ste se Vi i Vaš supružnik razveli i da je presudom odlučeno da on dobije svojinu na stanu i putničkom vozilu, smatra se da je sud uzeo u razmatranje sve okolnosti i doneo takvu odluku, a s obzirom da je vreme za žalbu isteklo presuda je pravnosnažna. Rok za žalbu na osnovu člana 367. Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2011 I 49/2013 – odluka US) iznosi 15 dana od dana kad je dostavljena prepiska presude. Nažalost nemam dovoljno podataka u vezi date presude, ali na osnovu Zakona o parničnom postupku nema ni mogućnosti za vanredne pravne lekove.

 

Što se tiče izdržavanja, postupak u sporu za izdržavanje se pokreće tužbom na osnovu člana 278. Porodičnog zakona. Na osnovu člana 279. istog zakona, pomenuta tužba se može podneti za vreme trajanja bračne zajednice a najkasnije do zaključenja glavne rasprave u bračnom sporu. Izuzetno u stavu tri ovog člana stoji da bivši supružnik koji nije podneo tužbu na vreme iz opravdanih raloga, može je podneti u roku od godinu dana od dana prestanka braka. Na osnovu ovih rokova Vi ne morate da brinete da ćete morati da izdržavate Vašeg bivšeg supružnika.

Takođe, u članu 151. Porodičnog zakona, u stavu 3. stoji da “Nema pravo na izdržavanje supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika.”

S obzirom na vašu malu invalidsku penziju I životne okolnosti, ni na osnovu ovog kriterijuma ne biste bili dužni da izdržavate vašeg bivšeg supružnika.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)