Nakon XX godina braka ja i supruga smo se sudski razveli, u toku braka odnosno do XXXX god. živeli smo u kući moga oca, iste godine kuća je prodata i XXXY god. tim novcem je kupljena druga, ali na moje ime, u kojoj smo živeli do razvoda. Deca su punoletna i žive sa mnom, u navedenoj kući. Interesuje me kakva prava bivša supruga ima nad tom kućom i ako je sama napustila porodičnu zajednicu i pre razvoda braka otišla da živi sa drugim čovekom. Napominjem da sa ocem nismo načinili nikakav ugovor o poklonu novca kojim je kupljena druga kuća na moje ime.

Poštovani,

Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005) u članu 29. razlikuje zajedničku i posebnu imovinu supružnika. Članom 168, stavom 2. propisano je da imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu. Iako u vezi sa ugovorom o poklonu novca sa Vašim ocem nije sačinjena isprava, konkretna nepokretnost predstavlja Vašu posebnu imovinu. Niste naveli da li je u toku sudski postupak u vezi sa tom nepokretnošću, i, ako jeste, ko je njegov inicijator, s obzirom na to da, ako se radi o tužbi Vaše bivše supruge kojom ona tvrdi da ima neko pravo na kući, na njoj leži teret dokaza. Naime, Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) u članu 231. propisuje sledeće: Stranka koja tvrdi da ima neko pravo, snosi teret dokazivanja činjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje prava, ako zakonom nije drugačije propisano.Stranka koja osporava postojanje nekog prava, snosi teret dokazivanja činjenice koja je sprečila nastanak ili ostvarivanje prava ili usled koje je pravo prestalo da postoji, ako zakonom nije drugačije propisano.To bi značilo da bi Vaša bivša supruga bila dužna da dokaže da kuća spada u vašu zajedničku imovinu kako bi njena tužba bila uspešna. Vi, s druge strane, možete pobijati njene navode pred sudom predlažući uvid u registre nepokretnosti ili npr. saslušanje svedoka, čiji će iskaz potvrditi poreklo novca kojim je kuća kupljena. Dakle, ako biste pružili odgovarajuće dokaze, izvesno je da bi svaki zahtev Vaše bivše supruge u tom smislu ostao bez uspeha i da ona na toj nepokretnosti ne bi imala nikakva prava.

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu