Kakva prava mogu da ostvarim na sudu u vezi naplate novca koji je dat na ime pozajmice pre godinu dana? Jedan manji deo duga je vraćen a ostatak je gotovo nemoguće povratiti. Od dokaza da je novac dat imam priznanicu potpisanu od strane osobe koja je uzela novac i poruke u mobilnom telefonu koje govore da se radi o čistoj prevari (u smislu ,,Donosim novac za sat vremena, veceras, ujutru…). Unapred hvala!

Poštovani,

Vi ste sa navedenom osobom zaključili ugovor o zajmu čija pravila su regulisana Zakonom o obligacionim odnosima (od čl. 557 do čl. 566). Ukoliko je Vaše potraživanje dospelo, tj. ako je istekao ugovoreni rok za vraćanje zajma, imate mogućnost da tražite ispunjenje ugovorne obaveze od zajmoprimca. Ako rok nije bio ugovoren, niti se može odrediti iz okolnosti zajma, zajmoprimac je dužan vratiti zajam po isteku primerenog roka koji ne može biti kraći od dva meseca računajući od zajmodavčevog traženja da mu se zajam vrati. Činjenica da imate SMS poruke navede sadržine, primljene od zajmoprimca, ne podrazumevaju da je potraživanje dospelo, jer zajmoprimac ima mogućnost da deo zajma ili celi zajam vrati i pre dogovorenog roka. Sa druge strane te poruke mogu poslužiti kao dokaz u sudskom postupku, kao i priznanica koju ste spomenuli.

Vaše pravo na sudsku zaštitu možete ostvariti pred nadležnim osnovnim sudom ako je u pitanju iznos koji ne prelazi 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan podnosenja tužbe. Ako pozajmljeni iznos prelazi navedenu cifru, nadležan je viši sud. Naglašavamo da je u pitanju sud koji je nadležan za mesto prebivališta (odnosno boravišta) tuženog.  

 U tužbi morate navesti naziv suda, vaše i zajmopromčevo ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta sa naznačenjem da ste tužilac a da je on tuženi, radi čega želite da vodite postupak (radi duga), vrednost predmeta spora, zatim sve činjenice koje se tiču ugovora i morate predložiti sve dokaze koje smatrate bitnim za dokazivanje navedenih činjenica (priznanica, svedoci, SMS poruke i sl.). U tužbi morate predložiti i razuman vremenski rok u kom postupak koji pokrećete treba da se završi, kao i koliko ročišta treba da se održi.

 Kao bitan sastojak tužbe mora se naći i vaš tužbeni zahtev, npr: “Obavezuje se tuženi S. K. da na ime duga isplati XXXX dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.10.2013. godine kao dana dospelosti pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.”

 Ako je u pitanju iznos u evrima, onda ce tužbeni zahtev glasiti poput ovog: “Obavezuje se tuženi S. K. da na ime duga isplati XXXX evra sa kamatom po osnovnoj eskontnoj stopi Evropske Centralne banke, koju utvrđuje Narodna banka Srbije, u dinarskoj protivvrednosti počev od 20.10.2013. godine kao dana dospelosti pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.”

 U tužbenom zahtevu tražite i troškove postupka.

 Ukoliko ste u mogućnosti, savetujemo Vam da za postupak pred sudom angažujete advokata, a troškove plaćanja advokata po advokatskoj tarifi možete nadoknaditi od tuženog u okviru presude.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office