Osuđen sam na kaznu od godinu dana zatvora koju izdržavam u prostorijama u kojima živim uz elektronski nadzor. Zakonom o amnestiji kazna mi je smanjena za 25% tako da je to 9 meseci. Zanima me kada imam pravo da pišem molbu za uslovni otpust kad izdržim 2/3 kazne od 12 meseci ili 2/3 od 9 meseci koji su ostali posle amnestije?

Poštovani,

 

Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Osuđeni traži uslovni otpust molbom, a sud u svakom pojedinačnom slučaju ispituje da li su ispunjeni uslovi za uvažavanje molbe. Ovo u konkretnom slučaju znači da će pravo na uslovni otpust dobiti samo lice koje ispunjava sve zakonom propisane uslove za izricanje uslovnog otpusta. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene zakonske uslove i tu sud samo primenjuje zakon i nema pravo da ceni, kao kod uslovog otpusta. Razlika između uslovnog otpusta i amnestije je u tome što je uslovni otpust nešto što svako lice u konkretnom slučaju mora da zasluži, a amnestija je jednokratna odluka kojom država želi da postigne neki cilj. Kada je reč o Zakonu o amnestiji donetom 2012. godine, jedan od najvećih razloga za donošenje istog je bio smanjenje prenaseljenosti zatvora. Amnestija se primenju na sva lica koja po zakonu imaju prava na to, a mogućnost uslovnog otpusta ostaje onima koji ispune zakonom predviđene uslove. Zakonom o amnestiji se ne poništava uslovni otpust, već on ostaje kao mogućnost, ali se računa u odnosu na punu kaznu.

U Vašem slučaju pravo na podnošenje molbe za uslovni otpust imaćete kada izdržite 2/3 kazne od 12 meseci.

 

Mladi Pro Bono