Poštovani, osuđen sam 21.11.2012. na 6 meseci zatvorske kazne za krivično delo lakša krađa. Međutim, amnestijom mi je kazna smanjena na 4,5 meseca. Kad mi zastareva? Hvala unapred

Poštovani,

Prema članu 105 stavu 1. tačka 7 Krivičnog zakonika izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine (tzv. relativna zastarelost). Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Međutim, svakom radnjom nadležnog organa koja  se preduzima u cilju izvršenja kazne tok zastarelosti se prekida i rok počinje teći ispočetka. Zastarelost izvršenja kazne (tzv. apsolutna zastarelost) nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne (dakle, četiri godine od dana kada je presuda postala pravnosnažna).

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO