Poštovani, otac i ja smo zaključili ugovor o doživotnom izdržavanju. Između ostalog u ugovoru piše da ću ja nakon njegove smrti postati vlasnik nekretnina, međutim otac sada hoće da napravi aneks ovog ugovora gde bi pisalo da je saglasan da ja postanem odmah vlasnik i da imam pravo da se uknjižim u katastar nepokretnosti, a da on ima plodouživanje nad tim nekretninama. Moje pitanje je: -da li može da se pravi takav aneks ugovora o doživotnom izdržavanju i ako može da li je to opet potrebno zaključiti pred sudijom ili je to dovoljno samo na overi potpisa u pisarnici. -da li se sa takvim ugovorom i aneksom mogu upisati kao vlasnik u katastru nepokretnosti. p.s. Otac ne želi da napravi ugovor o poklonu jer imam i sestru, koja bi možda tražila nužni deo od toga (jer je ona uvek nezadovoljna), a otac je nju za života namirio sa novcem i drugim nekretninama tj.ugovorom o raspodeli imovine za života. Želi da skine sa sebe vlasništvo zbog obaveze plaćanja velikog poreza. Unapred hvala!

Poštovani,

Član 194 stav 1 Zakona o nasleđivanju kaže da se ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Prema tome, budući da se radi o ugovoru mortis causa, odnosno za slučaj smrti (sva pravna dejstva nastupaju nakon smrti primaoca izdržavanja), takav aneks ugovora ne bi bio moguć jer bi bio u koliziji sa pravnom prirodom ovog ugovora. Sa stanovišta Vašeg interesa smatram da je bolje da ostanete pri ugovoru o doživotnom izdržavanju jer je u pitanju teretan ugovor čiji se predmet ugovora izuzima iz zaostavštine, dok bi u slučaju da sa ocem sada zaključite novi ugovor o poklonu predmet poklona mogao biti vraćen u zaostavštinu u slučaju povrede nužnog dela Vaše sestre.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO