U vanbraćnoj zajednici sam 2 godine i šest meseci. Moj suprug me konstantno tuče već 2 godine, a moji su prekinuli kontak sa mnom kad sam se udala. Imam 18 godina i ne znam gde ću, a ne mogu ni da trpim batine više. Posavetujte me.

Poštovana,

Nasilje u porodici  je krivično delo propisano članom 194. Krivičnog zakonika i odredbama Porodičnog zakona Republike Srbije.

Prema odredbama člana 197. stav 1. Porodičnog zakona Republike Srbije, nasiljem u porodici se smatra ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Članovima porodice se u smislu stava 1. ovog člana zakona smatraju: supružnici ili bivši supružnici, deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo, lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu, vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri, lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Nasiljem u porodici smatra se naročito:

1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;

2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;

3. prisiljavanje na seksualni odnos;

4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem;

5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;

6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

 

Porodični zakon predviđa pet mera zaštite od nasilja:

          Iseljenja nasilnika iz zajedničkog stana

          Useljenje lica koje je trpelo nasilje

          Zabrana približavanja na određenoj udaljenosti

          Zabrana pristupa u prostoru oko mesta stanovanja/rada člana porodice

          Zabrana daljeg uznemiravanja Zakon navodi da protiv lica koje vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici.

Nasilje u porodici predstavlja krivično delo za čiji je osnovni oblik (kada određeno lice primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice) predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine (čl. 194. st. 1. Krivičnog Zakonika). Lice koje prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Potrebno je da podnesete krivičnu prijavu kako bi Javno tužilaštvo nakon saznanja za učinjeno krivično delo pokrenulo dalji postupak. Krivičnu prijavu možete podneti direktno tužilaštvu, ali je moguće podneti je i drugim državnim organima kao što su MUP i sud, koji će po službenoj dužnosti prijavu proslediti tužilaštvu. Prijavu možete podneti usmeno ili pismeno i za nju nije predviđena nikakva posebna forma već da je bitno da svojim rečima nadležnom organu predočite što je moguće više detalja o učinjenom krivičnom delu (lično ime izvršioca, adresu i druge lične podatke, lične podatke žrtve krivičnog dela, opis događaja, upućivanje na potencijalne svedoke kao i upućivanje na sve okolnosti koje bi mogle poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku).

Moj savet Vam je da nasilje ne trpite. Život bez nasilja je osnovno ljudsko pravo. Niko ne zaslužuje takav tretman. Pokušajte da stupite i normalizujete odnose sa roditeljima, oni Vam mogu biti velika i dragocena podrška u prebrođenju ovog problema. Ukoliko, nažalost mislite da do poboljšanja odnosa sa roditeljima neće doći možete se obratiti nekoj od Sigurnih kuća u Srbiji:

·         Sigurna kuća u Kragujevcu 065/ 612 04 90;

·         Sigurna kuća u Smederevu 062/ 60 80 80;

·         Sigurna kuća u Jagodini 035/822-24-56;

·         Sigurna kuća-Centar za socijalni rad u Novom Sadu 021/646-5746;

·         Sigurna kuća – Centar za socijalni rad u Nišu 018/521-210;

·         Sigurna kuća– Centar za socijalni rad u Pančevu 0800/100-113;

·         Sigurna kuća – Centar za socijalni rad u Smederevu 062/60-80-80;

·         Sigurna kuća – Centar za socijalni rad u Zrenjaninu 064/64-88-103, 064/64-88-104;

·         Sklonište – Beograd 064/165 2015;

·         Sigurna kuća u Zaječaru 019/ 426 625;

Ukoliko Vam je hitno potrebna pomoć pozovite policiju pozivom na broj 192. Ukoliko imate povrede, modrice ili bilo kakve tragove na telu nastale kao posledice nasilja, obratite se lekaru i jasno objasnite kako su nastale. Lekar će povrede evidentirati u Vašem zdravstvenom karotonu, a na Vaš zahtev Vam izdaje uverenje o njima. Neki domovi zdravlja žrtvama nasilja ne naplaćuju izdavanje uverenja.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica odnosno pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

 

Mladi Pro Bono