Koja su moja prava i obaveze u slučaju da preuzmem starateljstvo nad ocem, kome je oduzeta poslovna sposobnost ovih dana. Da li je mogu preuzeti, jer kad sam čitav ovaj proces pokretao kod Centra za socijalni rad izjavio sam da ja to ne želim. Zašto Centar za socijalni rad ne sarađuje, niti me obaveštava o samom toku procesa?

 

Poštovani,

Postupak lišenja poslovne sposobnosti  je definisan odredbama Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku.

Centar za socijalni rad pokreće postupak stavljanja pod starateljstvo po službenoj dužnosti  uvek kada sazna da postoje razlozi za to. Inicijativu mogu da podnesu zdravstvene i obrazovne ustanove ili ustanove socijalne zaštite, sud, tužilaštvo i drugi državni organi, udruženja i građani.

Staranje o štićeniku obuhvata:

  • ·         staranje o ličnosti štićenika (staratelj pre svega treba da se trudi da što pre osposobi štićenika za samostalan život);
  • ·         zastupanje pred sudom i u svim drugim pravnim poslovima (štićenik ima jednaku poslovnu sposobnost kao dete, pa ga staratelj zastupa isto kao što roditelj zastupa dete);
  • ·         pribavljanje sredstava za izdržavanje (iz štićenikovih prihoda i od njegove imovine, od osoba koje su dužne da izdržavaju štićenika i od socijalne pomoći);
  • ·         upravljanje i raspolaganje imovinom koju štićenik nije stekao radom, kao što su nasledstva i pokloni (staratelj samostalno odlučuje o njenom čuvanju, korišćenju i održavanju, a za prodaju, iznajmljivanje, razmenu ili uništenje te imovine neophodna mu je saglasnost centra); ako je štićenik sposoban da radi, pa je na taj način stekao neku imovinu, on njom sam raspolaže.

 

Staratelj nije dužan da živi sa štićenikom, ali je u obavezi da ga svakodnevno posećuje. Staratelj ima pravo na naknadu opravdanih troškova učinjenih tokom starateljstva i na nagradu za svoj rad.

Pritužbu na rad staratelja može podneti štićenik koji je sposoban za rasuđivanje i lice koje ima pravni interes. Ova pritužba podnosi se Centru za socijalni rad, a on je dužan da na nju odgovori u roku od 15 dana od dana kada je primljena.

Žalbu protiv rešenja o stavljanju pod starateljstvo i rešenja o prestanku starateljstva može podneti staratelj, odnosno osoba koja ima pravni interes (na primer, supružnik, roditelj ili srodnik štićenika). Na rešenje o razrešenju staratelja žalbu može podneti staratelj i onaj ko ima pravni interes. Žalbe se podnose Ministarstvu za rad i socijalna pitanja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

 

Mladi Pro Bono