Krivičnom prijavom od 27.04.2012.stavljeno mi je na teret izvršenje krivičnog dela skidanje i povreda službenog pečata iz čl.327 st.1. Krivičnog zakona. U pitanju je plomba na strujomeru. Kada zastareva ova prijava. Pozz Hvala

Poštovani,

u pitanju je krivično delo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.

Naš Krivični zakonik govori o zastarelosti krivičnog gonjenja, tj. o određenom vremenskom periodu, nakon čijeg protoka se ne može vise pokrenuti i voditi krivišni postupak. Period vremena koji je potrebno da prođe, razlikuje se od slučaja do slučaja, a u odnosu na zaprećenu kaznu. U Vašem slučaju ono zastareva kada protekne 2 godine od izvršenja krivičnog dela.( čl.103. st.1. tačka 7.).

Takođe, potrebno je da znate  da zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu gonjenje ne može otpočeti ili nastaviti, i da se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela.  Svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

Članom 104. st.6. predviđeno je da zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja.

Mladi Pro Bono