Pitanje: Da li na predlogu za izvršenje podnetom sudu od strane advokata mora da stoji POUKA O PRAVNOM LEKU? hvala

Poštovani,

U predlogu za izvršenje ne mora, tj ne treba da stoji pokua o pravnom leku, nezavisno od toga ko ga podnosi. Pokua o pravnom leku se stavlja na kraju odluke nekog organa, kako bi subjekt na koji se ta odluka odnosi mogao da protiv iste  ulozi pravni lek u određenom roku i pred nadležnim organom. Kako je predlog za izvršenje inicijalni akt kojim se pokreće izvršni postupak a ne odluka, onda se pouka o pravnom leku ne stavlja na predlog.

 

Mladi Pro Bono