Poštovani, molim Vas da mi odgovorite, da li u slučaju poklanjanja nepokretnosti poklonodavac i poklonoprimac moraju da budu u rodbinskom odnosu? I koji su troškovi prilikom ove transakcije, kad su u pitanju porezi? Najlepše hvala.

Poštovani,

Poklonodavac i poklonoprimac ne moraju da budu u rodbinskom odnosu. Srodstvo ova dva lica u određenim slučajevima predstavlja samo uslov za poreska oslobođenja, odnosno za plaćanje poreza po nižoj poreskoj stopi.

Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene nepokretnosti, na koju se primenjuje odgovarajuća poreska stopa, čime se dobija iznos poreza koji treba da se plati.

Kada pokolonodavac i poklonoprimac nisu u srodstvu, porez na poklon se plaća po stopi od 2,5% (prema čl. 19 Zakona o porezu na imovinu). Obveznik poreza na poklon je lice koje je na poklon primilo nepokretnost – poklonoprimac. Poklonodavac se može ugovorom obavezati na plaćanje poreza na poklon. Poreska obaveza nastaje danom zaključenja Ugovora o poklonu.

Mladi Pro Bono