Osuđeni je zakonom dobio amnestiju 25% od kazne i sada je novim rešenjem kazna 3 godine. Ukoliko dobije uslovni otpust od strane suda, da li će se uslovni otpust računati u odnosu na celu kaznu, ili će se računati od kazne umanjene za amnestiju, ili se amnestija računa kao da je taj period odslužio kaznu?

Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Osuđeni traži uslovni otpust molbom, a sud u svakom pojedinačnom slučaju ispituje da li su ispunjeni uslovi za uvažavanje molbe. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene zakonske uslove i tu sud samo primenjuje zakon i nema pravo da ceni, kao kod uslovog otpusta. Sve ovo u Vašem konkretnom slučaju znači, da ukoliko se licu uvaži molba za uslovni otpust, uslovni otpust će se računati u odnosu na celu kaznu određenu pravosnažnom presudom.

Mladi Pro Bono