Pozajmila sam X dinara na rok od mesec dana X preduzeću, o čemu imam ugovor o kratkoročnoj pozajmici, koji je potpisan u banci, ali nije overen u sudu. Pošto je prošlo već dva meseca kako mi novac nisu vratili, da li bi mogla putem advokata da vratim novac, uz eventualnu naknadu štete zbog kašnjenja? Pozdrav!

Poštovana,

Ugovor koji ste potpisali je ugovor o zajmu koji je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima. Zakon za ovaj ugovor ne propisuje obaveznu formu, tako da činjenica da ugovor nije overen u sudu nije od značaja za njegovu punovažnost.

Kada se ugovorom o zajmu zajmoprimac obavezao da u ugovorenom roku vrati iznos novca koji je primio na zajam, potraživanje zajmodavca je dospelo istekom ugovorenog roka. Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom. Poverilac ima pravo na zateznu kamatu bez obzira na to da li je pretrpeo kakvu štetu zbog dužnikove docnje. Ako je šteta koju je poverilac pretrpeo zbog dužnikovog zadocnjenja veća od iznosa koji bi dobio na ime zatezne kamate, on ima pravo zahtevati razliku do potpune naknade štete.

Dakle, Vi imate pravo da, podnošenjem tužbe nadležnom sudu, zahtevate od zajmoprimca ispunjenje obaveze, odnosno vraćanje pozajmljenog iznosa i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđena je Zakonom o visini stope zatezne kamate.

Mladi Pro Bono