Tumačenje člana 377 Zoo. 23. juna 2008. god. navodno sam učinio krivično delo KLEVETU. Ja sam osudjen za to delo novčanom kaznom, pravnosnažno. Oštećeni posle četiri godine traži od mene naknadu štete. Da li je taj zahtev zastareo? Puno hvala.

Poštovani,

Član 376 Zakona o obligacionim odnosima propisuje: Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo. U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.

U članu 377 stoji: Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja. Prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

Pokretanjem krivičnog postupka protiv učinioca krivičnog dela, prekida se zastarevanje potraživanja naknade štete. Posle prekida zastarevanje počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost. Momentom pravnosnažnosti krivične presude kojom je okrivljeni oglašen krivim rok zastarelosti počinje teći iznova. Kako je apsolutni rok zastarelosti krivičnog dela klevete 4 godine, a rok zastarelosti potraživanja naknade prouzrokovane štete 5 godina, nema mesta primeni člana 377 Zakona o obligacionim odnosima, već se primenjuje član 376 Zakona.

Dakle, zastarelost  nastupa nakon pet godina od trenutka kada je krivična presuda postala pravnosnažna. Ukoliko je oštećeni podneo tužbu za naknadu štete pre isteka tog roka, zahtev za naknadu štete nije zastareo

Mladi Pro Bono