Po pravosnažnom ostavinskom rešenju postala sam vlasnik idealnog dela (1/9) kuće i zemlje u Vojvodini. Pošto ne postoji nikakav dogovor suvlasnika o podeli imovine zanima me kako da pokrenem postupak za deobu ove imovine i kojim zakonom je to regulisano. Takođe me zanima da li neko od suvlasnika ima pravo bez saglasnosti ostalih da daje kuću i zemlju u zakup i ako nema kakva su moja prava, budući da jedan od suvlasnika godinama ubira rentu bez saglasnosti ostalih, i kojim zakonom je ovo regulisano. Unapred se zahvaljujem

Poštovana,

suvlasnik ima pravo da stvar drži i da je koristi zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih suvlasnika( čl. 14. st. 1. Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa).

Vi, kao i svako od ostalih suvlasnika, mozete tržiti deobu imovine u svako doba sem u nevreme, i to pravo ne zastareva. Ako među suvlasnicima nema sporazuma o načinu deobe, pokreće se sudski postupak kojim se od suda traži da podeli stvar suvlasnicima. Prema odredbi člana 149. st. 1. Zakona o vanparničnom postupku, postupak deobe zajedničke stvari ili imovine može pokrenuti svaki zajedničar, a predlog mora obuhvatiti sve zajedničare. Predlog se podnosi sudu na čijem se području stvar ili imovina nalazi, a ako se zajedničke stvari ili imovina nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova( čl. 149. st. 3. Zakona o vanparničnom postupku). Sud će odlučiti da se deoba izvrši prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari.

Što se tiče drugog dela Vašeg pitanja, prema odredbi člana 14. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnik može raspolagati svojim delom bez saglasnosti ostalih suvlasnika, moze odlučiti i da ga proda, i u tom slučaju ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine samo ako je to određeno zakonom.

Suvlasnici imaju pravo da zajedno upravljaju stvarju, međutim, za preduzimanje poslova koji prelaze okvir redovnog upravljanja ( između ostalog i izdavanje cele stvari u zakup),  potrebna je saglasnost svih suvlasnika( čl. 15. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa). Vi možete da pokrenete postupak za uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, to je predviđeno članovima od 141- 147. Zakona o vanparničnom postupku.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono