Poštovani, zadnji racun u MTS-u sam platio u junu prošle godine, a tužba mi je stigla pre dva dana. Da li se mogu pozvati na zastarelost dugovanja? Ako može što detaljnije objašnjenje šta mogu da učinim povodom toga, zaista sam u velikim dugovanjima inače. Hvala unapred

Poštovani,

Prema članu 378 Zakona o obligacionim odnosima za potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima propisan je jednogodišnji rok zastarelosti. Takođe, prema odredbama ZOO zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kada je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano (član 361), a nastupa kada istekne poslednji dan zakonom određenog vremena (član 362).

Međutim, podnošenjem tužbe ili preduzimanjem bilo koje radnje od strane poverioca protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja ili priznanjem duga od strane dužnika (može se učiniti ne samo izjavom poveriocu, nego i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamate, davanje obezbeđenja) dolazi do prekida i rok zastarelosti počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.

Iz Vaših navoda ne mogu precizno da zaključim, ali ako je tužba protiv Vas podignuta oktobra tekuće godine, a u međuvremenu nije došlo do prekida zastarelosti, sva potraživanja koja su dospela za plaćanje do kraja septembra prethodne godine su zastarela. Računi koji su dospeli nakon toga nisu zastareli i bićete dužni da ih platite.

Važno je da znate da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već je potrebno da se sami pozovete na zastarelost potraživanja.

Srdačno,

MLADI PRO BONO