Parnični postupak je pokrenut 2011.god. Prvi osnovni sud je doneo rešenje o privremenoj meri (zabrani raspolaganja nepokretnosti), a onda je usledila žalba na to rešenje. Viši sud je primio predmet (žalbu) XX.02.2012.god. (tada je već bio na snazi novi Zakon o parničnom postupku. U čl. 383.st. 2 je propisan rok od 9 meseci od dana prijema spisa prvostepenog suda da drugostepeni sud odluči o žalbi ako ne održi raspravu. Da li je krajnji rok za odluku po žalbi XX.11.2012.god? Tj. da li za ovaj predmet (pred Višim sudom) važi Novi Zakon ili se može tumačiti da važi stari zakon (čl. 506). Unapred zahvalan. P.S. Sve čestitke za izgled i uređenost sajta, a pre svega čestitke Vama koji odgovarate na sva naša pitanja vrlo brzo i razumljivo. Još jednom, hvala

Poštovani,

novim Zakonom o parničnom postupku u prelaznim i završnim odredbama (kako ste i sami dobro primetili u čl. 506. ZPP-a) je predviđeno da će postupci koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona biti dovršeni po odredbama starog Zakona o parničnom postupku. Izuzetak je jedino kada se u postupku po žalbi ukine odluka kojom se okončava postupak i vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Kako rešenje o privremenoj meri predstavlja procesno rešenje kojim se ne okončava postupak, odluka o žalbi na to rešenje ne može uticati na vođenje postupka po pravilima novog ZPP-a. Dakle, postupak će se nastaviti po odredbama starog ZPP-a i ne postoji mogućnost primene odredbe iz čl. 383. st. 2 novog ZPP-a kojom se utvrđuje rok za odlučivanje o žalbi od strane drugostepenog suda.

Vaš Mladi Pro Bono