Molim Vas da mi odgovorite kako da zaključim ugovor o doživotnom izdržavanju sa ocem, gde se to obavlja i da li nam je zato potreban advokat?

 Poštovani,

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora. Ako što drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe (član 194. Zakona o nasleđivanju).
Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom, ugovor je ništav (član 195. Zakona o nasleđivanju).
Davalac izdržavanja može svoje pravo iz ugovora obezbediti upisom u javnoj knjizi (član 199. Zakona o nasleđivanju).
Za zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju ne morate angažovati advokata. Dovoljno je da Vi i Vaš otac popunite primer ugovora o doživotnom izdržavanju koji Vam prosleđujem ispod ovog odgovora i da ga nakon toga overite u sudu. Preporučujem Vam da svoje pravo iz ugovora obezbedite upisom u javnu knjigu.

 Mladi Pro Bono

                     

                                       UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Zaključen dana __________ godine u ___________ između:

1.__________________ iz ________________, ul. ______________ (dalje: Primalac izdržavanja)
i
2. __________________ iz ________________, ul. ______________ (dalje: Davalac izdržavanja)

                                                               Član 1
Primalac izdržavanja je jedini i isključivi vlasnik k.p. br.________ u površini od _________ KO ______________, pa se sporazumeo sa Davaocem izdržavanja i želi da ga ovaj doživotno izdržava, hrani, odeva, odvodi u posetu prijateljima, neguje i pazi, u bolesti odvodi do lekara i snosi troškove medicinskog tretmana, posle smrti sahrani na primeren način, podigne nadgrobni spomenik i izda podušje po mesnom običaju, a u naknadu za sve to, Primalac izdržavanja ostavlja u svojinu Davaocu izdržavanja celokupnu ovde opisanu nepokretnost, sa pokretnim stvarima i to: _______________ (navesti vrstu pokretnih stvari).

                                                              Član 2
Davalac izdržavanja želi i pristaje da doživotno izdržava Primaoca izdržavanja na način i pod uslovima opisanim u članu 1 ovog Ugovora.

                                                              Član 3
Predaja nepokretnosti i pokretnih stvari Davaocu izdržavanja odlaže se do smrti Primaoca izdržavanja.

                                                             Član 4
Svaka ugovorna strana može tražiti raskid ovog Ugovora, ukoliko se međusobni odnosi ugovarača toliko poremete da postanu nepodnošljivi ili ako druga strana ne bude ispunjavala svoje obaveze.

                                                             Član 5
Vrednost nepokretnosti koja je predmet ovog Ugovora procenjuje se na _________ dinara.
Sve troškove vezane za overu i realizaciju ovog Ugovora plaća Davalac izdržavanja u celosti.

                                                            Član 6
Davalac izdržavanja može pravo iz ovog Ugovora upisati u javne knjige, bez ikakve dalje saglasnosti i prisustva Primaoca izdržavanja.

                                                            Član 7
Za eventualne sporove koji nastanu iz ovog ugovora nadležan je ________________ sud u _________________.

                                                            Član 8 
Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 istovetna primerka, overiće se od strane suda u __________________, posle čega svaka ugovorna strana dobija po jedan primerak.

 

DAVALAC IZDRŽAVANJA                                               PRIMALAC IZDRŽAVANJA