Da li pod nasiljem u porodici spada to da teča od 37 godina (sad ne mogu bas da kazem da prisiljava), ali bukvalno preklinje sestričinu svoje žene, sa kojom se često viđa, da mu dozvoli da je oralno zadovolji, a ostalo se valjda podrazumeva? On to radi učestalo, a ona je maloletna i ne sme nikome ništa da kaže. Za to sam slučajno saznao videvši joj fb poruke koje sam i snimio kao dokaz, ali ne smem ništa da radim dok se dobro ne informisem jer mogu da napravim veliku zbrku..

Nasilje u porodici je krivično delo propisano članom 194. Krivičnog zakonika i odredbama Porodičnog zakona Republike Srbije .

Prema odredbama člana 197. stav 1. Porodičnog zakona Republike Srbije, nasiljem u porodici se smatra ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Nasiljem u porodici smatra se naročito:
1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;
2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;
3. prisiljavanje na seksualni odnos;
4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem;
5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;
6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

Članovima porodice se u smislu stava 1. ovog člana zakona smatraju: supružnici ili bivši supružnici, deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo, lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu, vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri, lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Nasilje u porodici predstavlja krivično delo za čiji je osnovni oblik (kada određeno lice primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice) predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine (čl. 194. st. 1. Krivičnog Zakonika). Kao otežavajuća okolnost(delo učinjeno prema maloletnom licu) članom 194. stavom 3. Krivičnog zakonika, predviđena je kazna zatvora od dve do deset godina.

Potrebno je da podnesete krivičnu prijavu kako bi Javno tužilaštvo nakon saznanja za učinjeno krivično delo pokrenulo dalji postupak. Krivičnu prijavu možete podneti direktno tužilaštvu, ali je moguće podneti je i drugim državnim organima kao što su MUP i sud, koji će po službenoj dužnosti prijavu proslediti tužilaštvu. Prijavu možete podneti usmeno ili pismeno i za nju nije predviđena nikakva posebna forma već da je bitno da svojim rečima nadležnom organu predočite što je moguće više detalja o učinjenom krivičnom delu (lično ime izvršioca, adresu i druge lične podatke, lične podatke žrtve krivičnog dela, opis događaja, upućivanje na potencijalne svedoke kao i upućivanje na sve okolnosti koje bi mogle poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku).

Mladi Pro Bono