U radnom sam odnosu nešto više od X godina. Koristim porodiljsko bolovanje i negu deteta (trećeg) od 02.10.2010. godine sve do 02.10.2012. godine tj. do sutra. Danas sam u firmi dobila obaveštenje da ne mogu koristiti neiskorišćen godišnji odmor za 2011. godinu jer je to bilo moguće do juna ove godine i da imam pravo u celosti na odmor od 2012 godine. Moje pitanje: da li ostvarujem pravo na godišnji odmor od 2011 godine jer je nega deteta bila neprekidna?

Poštovana,

Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. U članu 73. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi se u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine. Izuzetno, zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Prema tome, zaposlena koja zbog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta nije iskoristila, niti započela korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. Ako se zaposlena vratila sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta posle 30. juna, nema pravo na korišćenje godišnjeg odmora iz prethodne godine (Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-416/2009-02, od 1.6.2009. godine).

Mladi Pro Bono