Poštovani, zanima me da li postoji minimalan iznos spora za pokretanje parničnog postupka? U sporu sam sa jednom Bankom koja je samoinicijativno prudužila period oročenja dinarskog depozita, a zbog depresijacije dinara, od datuma kada je po ugovoru istekao period oročenja do datuma kada su mi dozvolili da raspolažem svojim novcem, ja sam relano izgubio novac (kupio sam EUR nekoliko dana kasnije i zbog razlike u kursu morao da platim veći iznos u dinarima). Pokušao sam problem da rešim mirnim putem i preko NBS i predloga za medijaciju ali je Banka sve to odbila. Vrednost spora je oko 3000 din.

Poštovani,

Ne postoji minimalna vrednost spora povod koga se može pokrenuti parnični postupak. Međutim za sporove čija vrednost ne prelazi iznos od 3000€ u dinarskoj protivvrednosti, predviđen je poseban postupak – postupak za sporove male vrednosti. Za ovaj spor koji je regulisan članovima 467-488 Zakona o parničnom postupku, važe specifična pravila u odnosu na regularni parnični postupak, a cilj tih pravila je da se postupanje ubrza I učini što efikasnijim. Između ostalog u ovom postpuku nema pripremnog ročišta, na glavnom ročištu se moraju izneti svi dokazi, glavnom ročištu tužilac mora uvek prisustvovati (u suprotnom se smatra da je povukao tužbu) i žalba se može podnositi samo zbog bitnih povreda parničnog postupka.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono