Poštovani, već 40 godina posedujem kuću sa okućnicom i u produžetku “njivu“ (praktično jedna kompaktna površina placa ali katastarski 2 parcele). Na zadnjem kraju placa postoji jedan granični kamen, odn. stub, dok je drugi polomljen (očigledno premeštan). Na prednjem delu placa, prema ulici, nisu postojali granični stubovi ali sam ograde postavio na temeljima stare zgrade koja je srušena i svi objekti su građeni sa svim neophodnim dozvolama. Komšije mi sada osporavaju međe ali nisu saglasne sa mojim predlogom da ih geometar odredi. Nisu ni voljni da me tuže, što sam im ja predlagao, radi utvrđivanja međe. Pitanje: na koji pravni način da izvršim omeđavanje parcela, sa postavljanjem graničnih stubova i na taj način definitivno rešim problem? Da li mogu samog sebe da tužim i zahtevam da se to sudskim putem izvrši ? Unapred zahvalan

Poštovani,

nema potrebe za podizanjem tužbe jer je u našem pravu postupak uređenja međa predviđen kao vanparnični postupak koji može pokrenuti svaki vlasnik parcele bez saglasnosti vlasnika ostalih susednih parcela (čl. 156. Zakona o vanparničnom postupku). Sud će po prijemu predloga za pokretanje ovog postupka pozvati sve zainteresovane strane na ročište u zgradi suda radi sporazumnog uređenja međa. Ukoliko ne dođe do sporazuma sud će zakazati ročište na licu mesta na koje će, pored učesnika, pozvati veštaka geometra, a po potrebi i svedoke na koje su se učesnici u predlogu ili na ročištu pred sudom pozvali (čl. 157. ZVP). Sud će, takođe, od Vas i ostalih stranaka zatražiti da mu dostavite svu potrebnu dokumentaciju (isprave, skice itsl.) od značaja za uređenje međe.

Ukoliko vrednost međaške površi ne prelazi iznos od 800.000 RSD sud će rešiti u postupku uređenja međe na osnovu jačeg prava, a ako to nije moguće, na osnovu poslednjeg mirnog poseda. Ukoliko se spor ne može rešiti ni na ovaj način, sud će međašku površinu podeliti po pravičnost. Na ovaj način sud će rešiti i ukoliko međaška površ prelazi ovu vrednost ako se stranke tako sporazumeju (čl. 159. ZVP).

Ukoliko, pak vrednost međaške površi prelazi iznos od 800.000 RSD sud će zainteresovane stranke uputiti na parnicu (čl. 160. ZVP).

Na ročištu za uređenje međa sud će na licu mesta utvrditi graničnu liniju između zemljišnih parcela učesnika i obeležiti je graničnim znacima. Takođe će sačiniti i opis i skicu zatečenog stanja koji će predstavljati sastavni deo rešenja o uređenju međa (čl. 161-162. ZVP).

Vaš Mladi Pro Bono