Posedujem 1/8 kuće i placa. Drugi vlasnik ima 1/2, a treći ostalo 3/8. Oni ne zele da prodaju a ni da me isplate. Koje su moje pravne mogućnosti u ovoj situaciji? Unapred hvala

Poštovani,

prodaja celokupne nepokretnosti u suvlasništvu zahteva saglasnost svih suvlasnika (čl. 15. st. 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa) i tu ne možete ni na koji način uticati na druge suvlasnike ukoliko oni ne žele prodaju. Sa druge strane, svoj idealni udao možete slobodno prodati, bez saglasnosti ostalih suvlasnika (čl. 14. st. 2. ZOSPO) s tim što u tom slučaju ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine na Vašem udelu (čl. 5. st. 1. Zakona o prometu nepokretnosti). Ukoliko se oni tim svojim pravom ne bi koristili, svoj udeo možete prodati 3. licu pod istim uslovima koje ste njima ponudili.

Takođe možete zahtevati i deobu stvari u svako vreme, osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika (čl. 16. st. 1. ZOSPO). Nije potrebna saglasnost drugih suvlasnika, ali oni moraju biti obuhvaćeni predlogom za deobu koji se podnosi pred osnovnim sudom na teritoriji na kojoj se nalazi nepokretnost (čl. 149. Zakona o vanparničnom postupku). Način deobe određujete sporazumno sa ostalim suvlasnicima, a ukoliko se ne sporazumete o načinu deobe, to će učiniti sud vodeći računa o interesima svih suvlasnika (čl. 16. st. 4. ZOSPO). Prvenstveno će se pokušati fizička deoba stvari, ali ako je ona nemoguća ili ako bi vodila znatnom umanjenju stvari sud će se odlučiti za deobu stvari prodajom, tako što bi se novac od prodate stvari podelio svim suvlasničarima srazmerno njihovim udelima (čl. 16. st. 5. ZOSPO).

Vaš Mladi Pro Bono