Da li u slucaju da dobijem firmu koju sam tuzila za nezakonit otkaz i vratim se na posao, dobijam odstetu za period koliko je trajao sudski postupak koji nisam radila u toj firmi, ali deo tog vremena sam radila u drugoj firmi? Da li mogu da umesto povratka na posao kod tuzenog, kako sam trazila u tuzbi, trazim samo odstetu a da se ne vracam na posao i po kom osnovu se izracunavaju visine odstete?

Poštovana,

pod pretpostavkom da dobijete sudski spor protiv poslodavca zbog nezakonitog otkaza Vama bi po pravilu, pripala naknada materijalne štete u vidu izgubljene zarade zbog nezakonitog otkaza a poslodavac bi bio u obavezi i da uplati doprnose za obavezno socijalno osiguranje od dana nezakonitog prestanka radnog odnosa do dana vraćanja na rad.  Sud će obavezati poslodavca da Vas vrati na radno mesto ukoliko ste to zahtevali u tužbenom zahtevu.

Visinu naknade koju potražujete obračunaće veštak ekonomske struke po predlogu stranaka u sporu (vašem predlogu ili predlogu poslodavca) ukoliko sud smatra da je ovakav predlog osnovan da bi se obračunala naknada.

ZAKON O RADU (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)

8. Nezakoniti otkaz

Član 191

Ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva.

Pored vraćanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje

Naknada štete umanjuje se za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada, po prestanku radnog odnosa.

Ako sud utvrdi da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, a zaposleni ne zahteva da se vrati na rad, sud će na njegov zahtev obavezati poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u iznosu od najviše 18 zarada koje bi zaposleni ostvario da radi, i to zavisno od vremena provedenog u radnom odnosu i godina života zaposlenog, kao i broja izdržavanih članova porodice.

Odluku iz stava 4. ovog člana sud može doneti i na zahtev poslodavca, ako postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obe ugovorne strane, nije moguć, s tim da se naknada štete zaposlenom dosuđuje u dvostrukom iznosu od iznosa koji se utvrđuje u skladu sa stavom 4. ovog člana.

Poslodavac i zaposleni mogu podneti zahtev iz st. 4. i 5. ovog člana do okončanja glavne rasprave pred sudom.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik