Postovani, Ugovor o dozivotnom izdržavanju smo sklopili moj otac i ja. Ugovor je sacinjen i overen u Sudu 200X. godine. Otac je umro 200X. godine. Predala sam Poresku prijavu za obračun poreza na prenos apsolutnih prava sa svim dokumentima.Da li imam obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava na Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ? Najlepše se zahavaljujem na odgovoru .

Poštovana,

bez obzira što je to dvostrano teretan ugovor, za razliku od poklona kod koga se ne plaća porez na prenos apsolutnih prava kada je u pitanju prvi nasledni red, kod ugovora o doživotnom izdržaanju postoji ta obaveza predviđena Zakonom o porezima na imovinu, ali plaćate delimično, odnosno Zakonom je predviđeno da se porez na prenos apsolutbnih prava ne plaća: “kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora”. Iz toga sledi da ćete platiti porez na onaj deo koji po zakonu o naslđivanju ne biste nasledili.