Dobar dan, obracam Vam se molbom da mi odgovorite ukoliko ste u mogucnosti. Naime zanima me da li postoji zakonski rok da poslodavac odjavi zaposlenog sa penzijskog i invalidskog osiguranja i vrati mu uredno popunjenu radnu knjizicu. Zanima me da li postoje zakonske posledice koje snosi i ko je nadlezan da ih sprovede. Naime, suprugu je radna knjizica zakljucena XX.XX.20XX. na datum XX.XX 200X., sto govori da je poslodavac radnu knjizicu zardzavao punih XX meseca.Knjizica je zakljucena po nasoj prijavi inspekciji rada.Dobili smo obavestenje od inspekcije rada u kome nema nikakvog pravnog leka, niti pise da je bilo sta drugo prduzeto osim da je poslodavcu nalozeno da knjizicu vrati.Pri tom poslodavac nije dao resenje o prestanku radnog odnosa, sto supruga sprecava da ostvari ostala prava koja mu po zakonu pripadaju.Izvinjavam se jer ne vladam najbolje ovom terminologijom, pa Vas molim da me kontaktirate ukoliko ima nekih nejasnoca u mom pitanju. Odgovor bi mi mnogo znacio jer gde god se obratim za pomoc nailazim na zid. Unapred hvala.

Poštovani,

Zakonom o radu u članu 185. utvrđeno je da rešenje o otkazu ugovora o radu mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog.

Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu člana 185. stav 2. Zakona, dužan je da o tome sačini pismenu belešku.

Ukoliko poslodavac rešenje ne dostavi zaposlenom na napred opisan način inspektor rada je ovlašćen da izrekne novčanu kaznu u iznosu od 600.000. do 1.000.000. dinara za prekršaj iz člana 274. Zakona o radu.

Prema članu 27. Pravilnika o radnoj knjižici poslodavac je dužan da zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radnog odnosa.

Ako zaposleni po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu, poslodavac u roku od 10 dana od dana prestanka radnog odnosa predaje radnu knjižicu, uz potvrdu o prijemu, organu uprave prema sedištu poslodavca. Dan predaje radne knjižice poslodavac upisuje u evidenciju o zaposlenima, u rubriku “Beleška”.

Ukoliko poslodavac zaposlenom ne vrati uredno popunjenu radnu knjižicu, pa zbog toga zaposleni zatraži zaštitu svojih prava pred organom inspekcije rada, inspektor rada je ovlašćen da poslodavcu na licu mesta izrekne i naplati novčanu kaznu u iznosu od 20.000 dinara za prekršaj iz člana 276. Zakona o radu.

Inspektor rada je istovremeno ovlašćen da donese i rešenje na osnovu člana 269. Zakona, kojim će naložiti poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđenu povredu Zakona, na taj način što će zaposlenom vratiti uredno popunjenu radnu knjižicu, vodeći računa da ostavljeni rok za izvršenje bude što kraći.

Ukoliko poslodavac, ni u ostavljenom roku, ne vrati zaposlenom uredno popunjenu radnu knjižicu, odnosno ne izvrši rešenje inspektora rada, inspektor rada je ovlašćen, na osnovu člana 270. Zakona, da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca, zbog izvršenog prekršaja iz člana 274. tačka 18. Zakona, a zaposleni zaštitu svojih prava dalje ostvaruje u sudskom postupku.

Tatjana Nikolić Expert in Human Resources Department