pre dva dana dobila sam REŠENJE kojim se odbacuje zahtev za upis prava vlasništva na nepokretnosti-stan. U OBRAZLOŽENJU stoji:“ Republički geodetski zavod-služba za katastar nepokretnosti Novi Sad postupajući po službenoj dužnosti, a na osnovu dostavljenog rešenja Opštisnkog suda u Novom Sadu, o nasleđivanju iza pokojnog…,donela je rešenje za ODBACIVANJE ZAHTEVA na nepokretnostima navedenim u stavu 1. dispozitiva ovog rešenja. Po sprovedenom postupku utvrđeno je da nije priložena potvrda poreske uprave o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava po osnovu rešenja o nasleđivanju pos, br…..zaključkom od 12.04.2010. od stranke je zatraženo da otkloni nedostatak podnetog zahteva a kako to nije učinjeno odlučeno je kao u dispozitivu rešenja. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja dopuštena je žalba Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja u Beogradu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.(poštom 4.2.2010.) Žalba se podnosi Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja u Beogradu preko Službe, neposredno pismeno ili usmeno na zapisnik ili šalje preporučeno putem pošte sa dokazom o plaćenoj taksi u gotovom novcu___dinara na žiro račun broj… PITANJA SU: 1. Koji dokument treba priložiti uz žalbu da se omogući upis prava vlasništva? Postoji potvrda u kojoj je napisan posl br rešenja o nasleđivanju na stan, a izdata je od poreske uprave 19.04.2010. i u kojoj kaže:“ PRENOS STVARNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA OSLOBOĐEN PLAĆANJA POREZA NA NASLEĐE I POKLON po članu 20. i 21.(zaokruženo 21) Zakona o porezima na imovinu (Sl glas RS br…) Postoji i POTVRDA poreske uprave u Novom Sadu od 23.07.2009. u kojoj kaže: “Potvrđuje se po rešenju o nasleđivanju Opštinskog suda u Novom Sadu, posl.br….od….prenos stvarnih prava na nepokretnostima OSLOBOĐEN PLAĆANJA POREZA NA NASLEĐE I POKLON, shodno članu 21.stav 1. tačka 1. Zakona o porezima na imovinu (Sl glas RS br 26/2001…05/09) 2. Žalbu je moguće predati samo u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Beograd? Gde se tačno podnosi žalba za ovakve predmete, ulica, broj? 3. Šta ja tačno da napišem u žalbi, kako se ona sastavlja, koje elemente treba da sadrži? Da li imate primer neke žalbe da mi prosledite? 4. Da li će te dve potvrde biti dovoljne da se reši predmet u moju korist? Unapred zahvalna,

Poštovana,

Odredbom čl.38a. Zakona o porezima na imovinu predviđeno je da se nepokretnosti mogu uknjižiti samo uz dokaz da je regulisano plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava odnosno poreza na nasleđe i poklon.

Dokaz predstavlja pečat poreske uprave na ispravi (ugovoru, ostavinskom rešenju, presudi itd.).

Dakle, potrebno je da se obratite poreskoj upravi, podnesete poresku prijavu, nakon toga će poreska uprava na ostavinskom rešenju da konstatuje da postoji poresko oslobođenje.

Nakon toga podnesite ostavinsko rešenje (na kojem se nalazi pečat poreske uprave, tkz. poreska klauzula) službi za katastar nepokretnosti.