Postovani, moj otac je preminuo pre XX dana.Ono sto me interesuje po pravnom pitanju je sledece. Moj pok.otac iz prvog braka ima dvoje dece, da bi zastitio sestru i mene napravio je sa nama ugovore o dozivotnom izdrzavanju. Sa sestrom ugovor u kojem ona kao davalac izdrzavanja posle smrti njega i majke dobija stan,a samnom ugovor u kojem posle smrti njega i majke dobijam kucu.Intresuje me da li sestra i ja moramo da pokrecemo ostavinsku raspravu s’obzirom da vec imamo ugovore o dozivotnom izdrzavanju? Nasa majka je ziva i mi brinemo o njoj isto kao sto smo brinule dok je otac bio ziv. Da li ostala deca mogu da dobiju svoj nuzni deo s’obzirom da sestra i ja imamo te ugovore koji su overeni u sudu? Hvala unapred

Poštovani,

članom 89. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da se ostavinski postupak pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili da je proglašeno za umrlo.Matičar koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, dužan je da u roku od 30 dana po izvršenom upisu dostavi smrtovnicu ostavinskom sudu.

U smrtovnici će osim podataka o umrlom, biti navedeni i podaci o njegovoj imovini i njegovim naslednicima. Ukoliko je to moguće, u smrtovnici će se navesti i podaci da li je ostavio pismeni testament ili ugovor o doživotnom izdržavanju ili sporazum o ustupanju ili raspodeli imovine za života i gde se oni nalaze, a ako je umrli napravio usmeni testament onda lično ime, zanimanje i boravište svedoka pred kojim je usmeni testament sačinjen.

Nakon dostave smrtovnice , u skladu sa članom 89. Zakona o vanparničnom postupku, sud će pokreće postupak po službenoj dužnost

Ukoliko postupak nije pokrenuo organ koji je zakonom ovlašćen da ga pokrene, postupak za raspravljanje zaostavštine pokreće se predlogom fizičkog lica, u skladu sa čalnom 2. Zakona o vanparničnom postupku.

Na taj način svako od naslednika može pokrenuti postupak za raspravljanje zaostavštine podnošenjem Predloga za pokretanje ostavinskog postupka nadležnom sudu, ukoliko sud to ne učini po službenoj dužnosti.(primer Predloga za pokretanje ostavinskog postupka možete pogledati na našem sajtu).

Za raspravljanje zaostavštine sud će odrediti ročište.

U pozivu na ročište sud će zainteresovana lica obavestiti o pokretanju postupka i postojanju testamenta, ako postoji i pozvati da odmah dostave sudu pismeni testament odnosno ispravu o usmenom testamentu, ako se kod njih nalazi ili da naznače svedoke usmenog testamenta.

Članom 117. Zakona o vanparničnom postupku, u postupku za raspravljanje zaostavštine sud će raspraviti sva pitanja koja se odnose na zaostavštinu, a naročito o pravu na nasleđe, o veličini nasleđenog dela i o pravu na legat.

Članom 195. Zakona o nasleđivanju predviđeno je da Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici.