Postovani, Bila sam vlasnik samostalne radnje koja je zatvorena, odnosno brisana iz registra APR-a polovinom 200X.godine. U novembru 200X. godine stize mi fotokopija OBAVEŠTENJA lokalne službe za poresku upravu da imam dug za samodoprinos za prihod lica koja se bave samostalnom delatnošću i dug za komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru. S obzirom da je prošlo toliko vremena od dana zatvaranja firme, da li postoji zakonska mogućnost da su ta potraživanja zastarela? Napominjem samo da u periodu od dana zatvaranja firme do nalaženja tog obaveštenja u sandučetu nisu mi stizala nikakva pismena o ovim navodnim dugovanjima. Bila sam ubedjena da sam sve svoje obaveze prema državi izmirila prilikom zatvaranja firme, pre 4 godine. Unapred sam Vam zahvalna.

Poštovani,

U skladu sa članom 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče – od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza.

A članom 114 ž istog zakona predviđena je apsolutna zastarelost, tj.pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, refakciju kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.

Istim zakonom se reguliše i postupak naplate lokalne komunalne takse.

Stoga, ako je vaša radnja brisana iz APR-a 2006. godine, pravo poreske uprave na naplatu poreza, odnosno pravo na naplatu lokalne komunalne takse još nije zastarelo.