Poštovani, Interesuje me da li se momenat uručenja presude tužiocu može dokazati putem izjave advokata tužioca kada je presudu primio, s obzirom na to da on nema pisanog traga o tome (potvrdu o urednom prijemu)? Hvala

Poštovani,
Zakon o parničnom postupku, sadrži određen broj članova koji se odnose  na pravila dostavljanja, a ni jedan ne predivđa izjavu  advokata , punomoćnika stranke u postupku, kao merodavan način dostavljanja sudskih pismena u toku jednog sudskog postupka.
Naime, članom 133 ZPP-a predviđen je način dostavljanja advokatu kao punomoćniku stranke, koji propisuje  da se dostavljanje može izvšiti i predajom pismena licu koje je zaposleno u njegovoj advokatskoj kancelariji.( misli se na sekretarice i advokatske pripravnike).
Stavom II istog člana je predviđeno dostavljanje pismena odraslom članu porodičnog domaćinstva ako se delatnost advokature obavlja u stanu.
Takođe punomoćnik advokat prima sva pismena za koja je po zakonu predviđeno lično dostavljanje.
Dalje Zakon o parničnom  postupku u članu 144 predviđa da se potpisuje potvrda o izvršenom dostavljanju ,takozvana dostavnica, kao i lica koja koja potpisuju  dostavnicu.
Dostavnicu potpisuju primalac i dostavljač ( a pod primaocem se podrazumeva i advokat kao punomoćnik stranke), a sam primalac je dužan da na dostavnici slovima napiše datum prijema.
Dalje je predviđeno da ukoliko primalac odbije da potpiše dostavnicu, dostaljač je dužan da to zabeleži na dostavnici i ispiše dan dostavljanja , i time se smatra da je dostavljanje izvršeno .
Takođe ako je na dostavnici pogrešno, odnosno netačno naznačen datum dostavljanja ,smatraće se da je dostavljanje izvršeno onog dana kada je pismeno predato.

Predlažem Vam da odete do suda pred kojim se vodi postupak  i u pisarnici sa pozivom na broj predmeta izvršite uvid u isti, ( Vi kao jedan od strana u postupku u svakom momentu imate pravo da vršite uvid) , kako bi na pouzdan način utvrdili  datum dostavljanja, odnosno datum prijema presude u ovom slučaju. Istovremeno je neophodno da znate da rokovi za ulaganje pravnih lekova kao i blagovremenost ulaganja istih  se računa od momenta kada je stranka u postupku to pismeno primila. ( presuda , rešenje, platni naloga i sl ).

Ivana Zelenkov, dipl.pravnik