Poštovani, interesuje me u kom slučaju se ne plaća porez na nasleđenu imovinu? Otac mog pokojnog muža sa kojim imam dva punoletna sina je preminuo 2013. god. i nije imao druge bračne i vanbračne dece. Imovina koja je ostala iza njega je porodična kuća u kojoj živimo. Naslednici su, pored njegove venčane žene i moja dva sina, tj. njegovi unuci.

Poštovana,

Prema Zakonu o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) čl. 21. navodi da su, plaćanja poreza na nasleđenu imovinu oslobođeni naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca (stav 1.).
Na osnovu Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), naslednicima prvog naslednog reda se smatraju ostaviočevi potomci (Vaš pokojni suprug) i ostaviočev bračni drug (član 9.). U slučaju da ostaviočev potomak ne može da nasledi imovinu, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca, tačnije ostaviočevi unuci na osnovu prava predstavljanja (član 10.).

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono