Pitanje: Poštovani, imam jedno pitanje vezano za očinstvo. Ako je recimo dete začeto sa osobom koja je u procesu razvoda braka, da li je po zakonu otac onaj sa kim je ta osoba trenutno u braku (iako proces razvoda još uvek traje) ili onaj ko je biološki otac deteta? Recimo majka deteta je u procesu razvoda braka, a ostane u drugom stanju sa drugom osobom. Ko bi se tada vodio kao otac deteta? Hvala unapred,

Poštovani,

                Prema Porodičnom zakonu  član 45 (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), ocem deteta koje je rođeno u braku smatra se muž majke deteta. Ocem deteta koje je rođeno u roku od 300 dana od dana prestanka braka smatra se muž majke deteta iz tog braka ako je brak prestao smrću muža i ako majka nije sklopila novi brak u tom roku.

                Ocem deteta koje je rođeno u novom braku smatra se muž majke deteta iz tog braka. Međutim prema članovima 46-48 Porodičnog zakona, očinstvo može priznati muškarac koji je navršio 16 godina i koji je sposoban za rasuđivanje. Očinstvo se može priznati samo ako je dete živo u trenutku priznanja. Izuzetno, priznanje očinstva deluje iako je priznato pre rođenja deteta, ako se dete rodi živo.

                Dakle, Vi možete priznati očinstvo Izjavom o priznanju očinstva koju možetet dati pred matičarem, organom starateljstva, sudom ili javnim beležnikom. Potrebno je da majka deteta da saglasnost na priznanje očinstva.

                Više možete pročitati u Porodičnom zakonu Republike Srbije. https://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html

 

Mladi Pro Bono