Poštovani, interesuje me da li mogu da podnesem otkaz za vreme porodiljskog bolovanja (ugovor o radu je na neodređeno)? Da li kao otkazni rok od 30 dana mogu da iskoristim 2 dana od porodiljskog bolovanja i godišnji odmor od prethodne godine (20 radnih dana)? Odmor bih počela da koristim odmah po prestanku porodiljskog bolovanja. Da li otkazni rok od 30 dana podrazumeva 30 radnih dana ili su u tih 30 dana uključeni i vikendi?

Poštovani,
Prema čl. 178 Zakonu o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) otkazni rok je od 15 do 30 dana, odnosno morate u pismenom obliku dostaviti najmanje 15 dana pre dana koji ste naveli kao dan prestanka radnog odnosa obaveštenje poslodavcu ali ugovorom o radu ili opštim aktom može da se utvrdi duži otkazni rok ali ne duži od 30 dana. Odnosno, od konkretne ustanove u kojoj radite zavisi koliko će otkazni rok trajati. Isto tako, u pitanju je otkazni rok od 15 do 30 dana tj. uz radne dane su I vikendi uračunati. Isti član takođe kaže da zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Naime, možete dati otkaz I dok ste na porodiljskom bolovanju. Dalje, čl. 68 istog zakona kaže da zaposlenom ne može da se uskrati pravo na godišnji odmor niti može da se zameni novčanom naknadom sem u slučaju prestanka radnog odnosa. Sve u svemu, u zavisnosti od toga kako je Vašim ugovorom o radu, bolje reći opštim aktom Vaše ustanove regulisan otkazni rok zavisi I da li ćete moći da iskoristite pomenute dane.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono