Dobar dan. Ja sam u vanbračnoj zajednici (nije zakonski sklopljena, ali živimo zajedno ovde u Srbiji), sa hrvatskom državljankom, koja je živela u Austriji i predala je za državljanstvo austrijsko pre X godina i sada joj je stiglo, ali nama to predstavlja problem jer želimo da živimo u Srbiji i hteli bismo i za nju srpska dokumenta. Koji je najjednostavniji način da mi zakonski živimo u Srbiji, a da pritom ona nema samo turističku vizu sa kojom moramo da idemo u Austriju na svaka 3 meseca. Kako bi nama bilo najlakše da sklopimo vanbračnu ili bračnu zajednicu ne bi li ona mogla biti ovde stalno nastanjena? Hvala unapred.

Poštovani:

U našem pravu bračna i vanbračna zajednica su načelno izjednačene ali kako bi vaš vanbračni partner postala državljanin Srbije biće neophodno da sklopite brak pred matičarem. Ipak, vama je najbitnije da ona dobije odobrenje za privremeni boravak kako ne bi morala da ide u Austriju na svaka 3 meseca i odobrenje za stalno nastanjenje kako bi dobila ličnu kartu za strance, pa ćemo prvo o tome govoriti. Imajte na umu da odobrenje za privremeni boravak traje 1 godinu, te se mora produžavati dok ona ne stekne uslove da postane naš državljanin.
Prema članu 26. st. 1. tač. 3. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008 )(ZoS u daljem tekstu) privremeni boravak može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana zbog spajanja porodice a prema članu 32. ZoS užom porodicom, smatraju se I supružnici.
Prema čl. 27. i 28. ZoS uslovi za dobijanje odobrenja su da uz zahtev podnesete važeću stranu putnu ispravu (pasoš), dokaz da ste u braku, dokaz da imate dovoljna sredstva za izdržavanje i dokaz da ste zdravstveno osigurani.
Prema članu 27. ZoS kako biste produžili dozvolu, morate podneti zahtev za produženje privremenog boravka nadležnom organu, najkasnije 30 dana, pre isteka roka važenja privremenog boravka.
Prema članu 37. ZoS nakon 3 godine braka vaša supruga može podneti zahtev za odobrenje za stalno nastanjenje, što je uslov da bi postala naš državljanin. Sticanje državljanstva na osnovu braka regulisano je Zakonom o državljanstvu Republike Srbije. Takođe, nakon dobijanja odobrenja za stalno nastanjenje može podneti zahtev za dobijanje lične karte za strance sa rokom važenja od 5 godina.
Prema članu 17. Zakona o državljanstu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

NAPOMENA!
Imajte na umu da osim ovih uslova propisanih zakonom Ministarstvo unutrašnjih poslova može pravilnikom da propiše još neke uslove. Na primer formulare, prijavu stana, fotografije, te vas upućujem da posetite njihov sajt na adresi www.mup.gov.rs
Vaš partner može dobiti odobrenje za priremeni boravak I ako ste u vanbračnoj vezi ako pored opštih uslova podnesete uverenje o slobodnom bračnom stanju za oba lica (za državljanina Srbije je dovoljan izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci) i overenu izjava dva svedoka da ste u vanbačnoj zajednici, ali vam to neće ništa značiti ako vam je cilj da ona postane naš državljanin.

S poštovanjem,
eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu