Poštovani, Posedujem sertifikat za samostalno vođenje računovodstva sa bilansiranjem.Obavljala bih delatnost samostalno, kao fizičko lice. Koju vrstu ugovora bih mogla da sklopim sa budućim klijentima? Pozdrav.

Poštovana,

Ugovor koji bi trebalo da sklapate sa budućim klijentima je Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga. Ispod odgovora možete naći primer navedenog ugovora.

Pozdrav,
Mladi Pro Bono

UGOVOR O PRUŽANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA
Zaključen dana ____________ godine u __________ između:
1. Preduzeća __________________ (firma – naziv i sedište), koje zastupa ___________ (ovlašćeno lice)
(dalje: Korisnik usluga)
2. Preduzeća za pružanje računovodstvenih i drugih usluga _________________ (firma – naziv i sedište),
koje zastupa _________________ (ovlašćeno lice) (dalje: Vršilac usluga).
Član 1
Korisnik usluga i Vršilac usluga, kao ugovorne strane, sporazumeli su se da Korisnik usluga poveri
Vršiocu usluga vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja u periodu od________________.
godine do _____________________. godine.
Član 2
Vršilac usluga za potrebe Korisnika usluga, obavlja sledeće poslove:
– vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja;
– kontira i knjiži raspoloživu dokumentaciju prema važećem Kontnom okviru i sadržaju pojedinih
računa u Kontnom okviru za preduzeća;
– knjiži poslovne promene u dnevniku, na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga u skladu sa
odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji;
– vrši obračun zarade (plate) zaposlenih lica;
– vodi blagajnički dnevnik;
– vrši obračun poreza na promet i drugih obaveza u skladu sa propisima, na osnovu originalne i
izvorne dokumentacije Korisnika usluga;
– sastavlja obračun poreza na promet proizvoda i usluga i dostavlja ga u roku nadležnoj Poreskoj
upravi;
– vrši obračun amortizacije i revalorizacije;
– obrađuje popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza, i daje uputstva u toku popisa;
– sastavlja finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan________________.
godine;
– pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti finansija i računovodstva;
– sastavlja poresku prijavu, poreski bilans i druge propisane obračune koji se dostavljaju Poreskoj
upravi;
– sastavlja obrazac “M-4” za zaposlena lica i po isteku poslovne godine dostavlja ga nadležnom
Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u propisanom roku;
– čuva poslovnu dokumentaciju koja je predmet obrade, odnosno knjiženja i poslovne knjige.
Član 3
Vršilac usluga prihvata odgovornost za uredno i ažurno vođenje poslovnih knjiga iz člana 2 ovog
ugovora u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i propisa koji regulišu ovu oblast. Zastupa
preduzeće pred organima kontrole i daje potrebna objašnjenja o načinu i postupcima po kojima su poslovi
izvršeni.
Član 4
Korisnik usluga se obavezuje da Vršiocu usluga dostavlja redovno i uredno knjigovodstvenu
dokumentaciju, najkasnije u roku od osam dana od momenta nastanka poslovne promene kao i da pruža
bitne informacije za pravilno i ažurno vođenje knjigovodstvene evidencije. Neuredna i nekompletna
dokumentacija ne može biti predmet obrade, odnosno knjiženja i vraća se Korisniku usluga na dopunu,
odnosno kompletiranje.
Član 5
Ugovorne strane su se sporazumele da dokumentacija koja je predmet obrade mora biti uredna i
verodostojna, i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Dokumentacija će se obrađivati kod
Vršioca usluga.
Član 6
Korisnik usluga se obavezuje da će za obavljanje usluga iz člana 2 ovog ugovora uplatiti naknadu u
iznosu od ____________ evra mesečno, odnosno u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem
kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja. Na uplaćenu cenu, Korisnik usluga plaća porez na
promet usluga, shodno Zakonu o porezu na promet (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002,
70/2003 i 84/2004). Član 7
Korisnik usluga se obavezuje da će ugovorenu sumu iz člana 6 ovog ugovora, za izvršene usluge,
uplaćivati Vršiocu usluga na tekući račun broj ________________________________________.
Član 8
Poslove iz člana 2 ovog ugovora, obavljaće ovlašćeni računovođa
___________________________________ (ime i prezime), _______________________ (adresa), telefon
broj _____________ i računovođa _______________________ (ime i prezime), _____________________
(adresa) telefon broj _______________.
Član 9
Materijalni troškovi (obrasci instrumenata platnog prometa, obrasci finansijskih izveštaja i drugi
propisani obrasci, nalozi za knjiženje i ostali kancelarijski materijal) nastali u vezi obavljanja
računovodstvenih usluga, padaju na teret Korisnika usluga.
Član 10
Ugovor se zaključuje na period od_________________. godine do________________. godine. Stupa
na snagu danom potpisivanja ugovora, a obaveze teku od___________________. godine.
Član 11
Ugovor se može raskinuti pismenim sporazumom kojim se istovremeno može precizirati dan
prestanka važenja ovog ugovora. Ugovorne strane su dužne da svoje međusobne obaveze izmire do
momenta raskida ovog ugovora.
Član 12
U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je sud _______________________________________.
Član 13
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka od kojih po dva (2) primerka zadržava
svaka ugovorna strana.
U ___________ dana _______ godine

ZA KORISNIKA ZA VRŠIOCA
_______________ _______________