Poštovani, otac želi da mi pokloni stan. Zanima me da li se plaća porez i da li supruga ima neko pravo na stan u slučaju razvoda? Hvala

Poštovani,

Prema članu 21. Zakona o porezima na imovinu Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS” 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) oslobođen je plaćnja poreza na poklon poklonoprimac prvog naslednog reda. Vi pripadate prvom naslednom redu i zbog toga ste oslobođeni plaćanja poreza.

Što se tiče drugog dela Vašeg pitanja Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) poznaje zajedničku i posebnu imovinu supružnika.
Posebna imovina je ona koju je supružnik stekao pre braka i imovina koju je stekao u braku deobom zajedničke imovine, odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava. (član 168.)
Zajednička imovina je ona koju su supružnici stekli radom u toku trajanja braka. (član 171.)
Prilikom razvoda vrši se deoba zajedničke imovine. Posebnom imovinom supružnik samostalno raspolaže i upravlja te ona nije predmet deobe prilikom razvoda.
Dakle, Vi ste stan stekli poklonom i Vaša supruga ne bi imala pravo da zahteva deo stana ukolko bi došlo do razvoda braka.

Mladi Pro Bono